De DJ Fabriek, gevestigd aan Melkpad 78, 5411GB Zeelan, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Melkpad 78
5411 GB, Zeeland
+31486234567

T. Vilhena de Oliveira is de Functionaris Gegevensbescherming van de DJ Fabriek.
Hij is te bereiken via info@dedjfabriek.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken

De de DJ Fabriek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BTW nummer
– KvK nummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dedjfabriek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De DJ Fabriek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– De DJ Fabriek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

De DJ Fabriek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De DJ Fabriek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De DJ Fabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden
De DJ Fabriek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De DJ Fabriek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De DJ Fabriek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De DJ Fabriek gebruikt functionele,social media, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De DJ Fabriek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Wil je toch geen cookies? Het staat je vrij om cookies uit te schakelen in jouw browser. Houd er dan wel rekening mee dat de websites niet optimaal werken. Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer, zie: https://support​.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookies en Firefox, zie: https://support​.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Cookies en Google Chrome, zie: https://support​.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&h l=nl
Cookies en Safari, zie: https://support​.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
Cookies en Opera, zie: http://help​.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html

Google Analytics
De DJ Fabriek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de pagina’s van De DJ Fabriek bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn waarbij:
– een bewerkersovereenkomst met Google is afgesloten.
– de gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden.
– ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.
– de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords
– Enkel de standaard Analytics Cookies zullen dus worden geplaatst.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De DJ Fabriek te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De DJ Fabriek heeft hier geen invloed op.
De DJ Fabriek heeft Google geen toestemming gegeven om via De DJ Fabriek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account achter ons factureringssysteem. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dedjfabriek.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De DJ Fabriek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De DJ Fabriek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De DJ Fabriek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dedjfabriek.nl

De DJ Fabriek kan bij de uitvoering van de dienstverlening, bijvoorbeeld webdevelopment, derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor De DJ Fabriek. De DJ Fabriek heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van De DJ Fabriek alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.
Copyright

Alle (auteurs-) rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in ander vorm, komen toe aan De DJ Fabriek en/of haar leveranciers. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De DJ Fabriek.

Virussen en veiligheid
De internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar externe sites. De DJ Fabriek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze site verbonden internetsite.

Door De DJ Fabriek verzonden e-mail
Door De DJ Fabriek verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan de derden is niet toegestaan. De DJ Fabriek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijziging van privacy statement
Door De DJ Fabriek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Mei 2018