1. Toepasselijkheid :

1.1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen partij 1: De Dj Fabriekde DJ Fabriek (hierna te noemen opdrachtnemer), partij 2: opdrachtgever of huurder en partij 3: artiest. Zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.dedjfabriek.nl . Opdrachtgever verklaart bij het ondertekenen van het contract/offerte of het voldoen van de aanbetaling alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

2. Definities:

2.1. In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder: De Dj Fabriekde DJ Fabriek te Uden ingeschreven bij kamer van koophandel onder dossiernummer 17225204.Huurder: Natuurlijke - of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst de Drive-in show/producten die onder verhuur staan boekt voor een bepaalde periode. Materialen: Alle apparatuur, kabels en caseware die De Dj Fabriek tot de beschikking stelt, bij zijn show/product. Vervoersmiddelen: Alle bussen, auto’s, aanhangwagens en overige verplaatsingsmiddelen die aanwezig zijn op de show bestemming en gebruikt worden door één of meer natuurlijk personen van De Dj Fabriek.

3. Opdrachten:

3.1. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Dj Fabriek ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door de DJ Fabriek§ zijn bevestigd.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/ of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.3. De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
3.4 De door de DJ Fabriek geleverde personeel en of artiesten mogen na een akkoord van een offerte of een opdracht niet rechtstreeks of via een andere bedrijf meer ingehuurd worden. Wanneer een dj in optie is gezet zal deze uitsluitend nog mogen ingehuurd worden via de DJ Fabriek.

4. Betalingsvoorwaarden:

4.1. Facturen ter zake van door De Dj Fabriek aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
4.2. Betalingen per bank dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van De Dj Fabriek. Contante betalingen dienen vooraf te geschieden.
4.3. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan De Dj Fabriek is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.
4.4. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan De Dj Fabriek. Komen alle daardoor aan De Dj Fabriek veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze desverzocht onverwijld aan De Dj Fabriek zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van De Dj Fabriek worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50.

5. Verhuur:

5.1. De huurprijzen worden berekend per stuk per 24 uur. Er wordt een waarborg gevraagd (borgsom/ID- kaart/paspoort) indien er sprake is van uitsluitend verhuur. Huursom geschiede contant bij afgifte van de goederen, tenzij anders overeengekomen in het contract.
5.2. Bij het afnemen van de apparatuur is de opdrachtgever verplicht dubbele legitimatie te tonen d.w.z. legitimatie en een recentelijk giro- of bankafschrift.
5.3. De teruggave van de apparatuur dient voor het einde van de huurperiode te geschieden, met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde tijden. Bij het niet nakomen van deze verplichting is de opdrachtgever tot op de dag van teruggave een vergoeding schuldig van 100 % van het huurtarief per 24 uur voor de betrokken apparatuur, een en ander onverminderd met eisen voor schadevergoeding en/of kosten voor het (laten) terughalen van de apparatuur.
5.4. Na teruggave van de apparatuur volgt teruggave van de borgsom/ID/paspoort.
5.5. Bij overschrijding van de huurperiode, glasbreuk van lampen en lenzen, schade aan of zoekraken van onderdelen, is De Dj Fabriek gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten op de opdrachtgever te verhalen.
5.6. Het is niet toegestaan om gehuurde goederen door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van De Dj Fabriek, tenzij anders overeengekomen met De Dj Fabriek.
5.7. Lamprisico: Doorgebrande lampen worden, De Dj Fabriek ingeleverd, niet in rekening gebracht. Voor niet ingeleverde lampen zullen vervangingskosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.8. Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal De Dj Fabriek dit alsnog binnen 24 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de huurder.
5.9. De verhuurder, brengt te allen tijde bekwaamd personeel mee met hun materiaal. Het gebruik is voor risico van de verhuurder, mits het gebruik verricht wordt door een natuurlijk persoon van de verhuurder. Bij vandalisme en/ of diefstal is de huurder aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.
5.10. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen en vervoersmiddelen zijn ontstaan, door geen natuurlijk persoon van de verhuurder, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.
5.11. Alle schade die wordt aangericht, aan de materialen en de vervoersmiddelen die buiten de huurperiode vallen, ter plaats van de opdracht, tijdens de opbouw en/ of afbouw en de tussen periode, door geen natuurlijke personen van de verhuurder, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.

6. Annuleringsrecht:

6.1. Indien de huurder/opdrachtgever een overeenkomst getekend heeft en wenst deze te annuleren, dient de huurder dit schriftelijk kenbaar te maken. De kosten van annuleren zijn afhankelijk van de periode. Bij annuleringen meer dan 3 maanden voor de aangegeven datum wordt alleen de aanbetaling van 25% in rekening gebracht. Bij annuleringen meer dan 1 maand voor de aangegeven datum wordt 50% van de overeenkomst in rekening gebracht. Bij annuleringen meer dan 1 week voor de aangegeven datum wordt 75% van de overeenkomst in rekening gebracht. Bij annuleringen voor/binnen 48 uur van de aangegeven datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

6.2.Indien de huurder/opdrachtgever een andere datum voor de te leveren opdrachten en/of diensten wenst, dan kan dit mits de nieuw gekozen datum beschikbaar is. Voor een datumwijziging wordt 10% meerkosten berekend op de totaalfactuur.

6.3 De rekening dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan op het bankrekeningnummer van De Dj Fabriek. Voor deze rekening gelden tevens de voorwaarden genoemd onder artikel 4.

7. Prestaties De Dj Fabriek/DJ:

7.1. De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van De Dj Fabriek/DJ. De Dj Fabriek/DJ heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.

8. Garanties en Verplichtingen:

8.1. De Dj Fabriek/DJ verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. De Dj Fabriek garandeert dat alle beschrijvingen, foto's, audio- en videomateriaal op de site www.dedjfabriek.nl representatief zijn voor De Dj Fabriek. De Dj Fabriek/DJ zal op tijd aanwezig zijn voor de show. Indien De Dj Fabriek /DJ op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De Dj Fabriek zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
8.2. Mocht door overmacht een DJ van De Dj Fabriek niet kunnen optreden, dan zal De Dj Fabriek u kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. De Dj Fabriek zal, indien DJ door ziekte of ongeval verhinderd is om op te treden, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. De Dj Fabriek zal in een dergelijk geval alles in het werk stellen om een vervangende act van vergelijkbaar niveau op te laten treden.

9. Overmacht:

9.1. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsoptreden of overmacht, wordt de overeenkomst als geschorst beschouwd. Het ontbreken van de vereiste vergunningen geldt niet als overmacht en opdrachtgever zal in dat geval de volledige afgesproken gage aan De Dj Fabriek uitbetalen.
9.2. Storingen in het bedrijf van de opdrachtgever tengevolge van overmacht, ontslaan De Dj Fabriek van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

10. aansprakelijkheid:

10.1. Gedurende de tijd dat de gehuurde apparatuur is ondergebracht bij opdrachtgever is deze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gehuurde apparatuur of door inbeslagname ervan.
10.2. De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11. Schadevergoeding:

11.1. Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en toebehoren van De Dj Fabriek zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. De Dj Fabriek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien De Dj Fabriek geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

12. Muziekrechten:

12.1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA en SENA-rechten, die voortvloeien uit het ten gehore brengen van muziek door de verhuurder,hetzij mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, zijn geheel voor rekening van huurder. De verhuurder is vrijwaard tegen elke mogelijke aanspraak, ter zake van BUMA/STEMRA en SENA.

13. Voorzieningen:

13.1. De huurder wordt geacht een stroomvoorziening van minstens driemaal 16 Ampère 230 Volt (geaard), éénmaal 16 Ampère 380 Volt (5-pin CEEconnector) of éénmaal 32 Ampère 380 Volt (5-pin CEEconnector) binnen een straal van 25 meter aan te leveren op één punt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De huurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van deze stroomvoorziening. Alle schade en/ of problemen die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.
13.2. Opdrachtgever zal in het geval van aanwezigheid van trappen tussen de laad/losplaats en de werkplek zorgen voor voldoende mankracht tijdens het verplaatsen van de apparatuur over deze trappen (zowel bij opbouwen als afbouwen).
13.3. De opdrachtgever zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor de gehele De Dj Fabriek crew binnen een straal van 200 mtr. van de locatie. Indien er sprake is van te maken parkeerkosten, zal opdrachtgever deze aan De Dj Fabriek vergoeden. De laad/losplaats voor De Dj Fabriek zal maximaal 20 meter van de toegewezen werkplek zijn verwijderd. De minimaal benodigde werkplek van De Dj Fabriek is afhankelijk van de grootte van de show. Tenzij anders overeengekomen gebruikt De Dj Fabriek minimaal een ruimte van 5 bij 2,5 meter.
13.4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat gedurende de opbouwtijd de zaal vrij is van bezoekers en de werkplek vrijgemaakt is en gereed voor opbouw van de apparatuur.
13.5. Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg en goedkeuring vooraf.
13.6. Indien er meer dan 6 uur aaneengesloten moet worden gewerkt inclusief opbouwen en afbreken zal de opdrachtgever zorgen voor een warme maaltijd.